TurystykaLokalna.pl - Portal Turystyczny - regulamin
Ostatnia aktualizacja: Lipiec 27 2011 23:42:34

Regulamin korzystania z serwisu PiastowskaKorona.pl –Historia–Kultura–Turystyka

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.PiastowskaKorona.pl

2. Właścicielem serwisu jest firma Media Lokalne Karol Soberski z siedzibą w Gnieźnie, os. Piastowskie 10B/10. Serwis jest administrowany przez redaktora naczelnego portalu PiastowskaKorona.pl.

3. Serwis internetowy PiastowskaKorona.pl jest portalem informacyjnym za pośrednictwem którego udostępniane są informacje z zakresu historii, kultury i turystyki z terenu powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, obornickiego, wągrowieckiego, poznańskiego, mogileńskiego, inowrocławskiego, nakielskiego i żnińskiego.

4. Zalogowanie się na portalu PiastowskaKorona.pl jest jednoznaczne z akceptacją przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Każdy użytkownik serwisu PiastowskaKorona.pl może nadesłać materiał (pod pojęciem materiał rozumiemy: tekst, zdjęcie, film) związany z tematyką serwisu. Nadesłany artykuł może być opublikowany pod warunkiem zalogowania się jego autora w serwisie, podpisania się autora imieniem i nazwiskiem pod tekstem oraz pod warunkiem zgodności prezentowanych treści z ogólnie przyjętymi zasadami. Artykuły anonimowe nie będą publikowane.

6. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu.

7. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie nadesłanego materiału przez dowolny podmiot, który uzyskał od Administratora pisemną zgodę na dany materiał. Z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość nadesłanych przez Użytkowników materiałów zamieszczonych w serwisie.

9. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia.

12. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika upoważnia Administratora do publikowania w serwisie jego materiałów oraz do korzystania z przekazanych do serwisu materiałów w dowolnych, wielokrotnych publikacjach drukarskich; na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji serwisu; poprzez emisję w telewizji; poprzez publikację w prasie oraz publikację w sieci Internet.

14. Użytkownik może zamieścić materiał w serwisie pod warunkiem, że przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnego z przepisami wykorzystania tego materiału w serwisie. Oznacza to w szczególności, że Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do materiału i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie materiału. W przypadku przekazania materiału nie spełniającego powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszeń praw, o których mowa powyżej.

15. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do serwisu materiałów, za których publikację w serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

16. Administrator ma prawo dokonywać bez zgody Użytkownika zmian i poprawek w przekazanych materiałach, a także dokonywania w nich skrótów.

17. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować w serwisie materiałów opublikowanych wcześniej w innym miejscu, jeżeli nie posiada do nich już praw autorskich.

18. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Administrator poniesie na skutek niewykonania zobowiązania, o którym mowa w pkt. 17. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.

19. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie materiały, z których korzystanie jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub Administratora, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.

20. Administrator będzie usuwał z serwisu materiały sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

21. Administrator może usunąć materiały uznane przez niego za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych materiałów skutkować będzie usunięciem Użytkownika z serwisu.

22. Usunięcie Użytkownika z serwisu nie wymaga uzasadnienia.

23. Wyłącznie właściciel serwisu jest uprawniony do sprzedaży powierzchni reklamowych w serwisie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam oraz zawartość stron internetowych, do których reklamy odsyłają. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w reklamach treści.

24. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek warunek niniejszego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego zawiadomienia Administratora o tym fakcie.

25. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie serwisu.